**kwargs: 关键字参数, 若kwargs.keys()包括data_source, 则data_source取传入的kwargs[‘data_source’], 否则从data_provider.env.DATA_SOURCE取
[1]:
from __future__ import print_function, unicode_literals
import pandas as pd
import datetime
from data_provider.datafeed.universe import Universe
[2]:
date_time = datetime.datetime(2017, 6, 14)
uni = Universe()

1、获取特定日期所有A股

[3]:
a_share = uni.get_a_share_by_date(date_time)
a_share[:5]
[3]:
['600879.SH', '601518.SH', '603368.SH', '601038.SH', '000961.SZ']

2、获得某一日A股中的全部ST股票

[4]:
st_share = uni.get_st_stock_by_date(date_time)
st_share[:3]
[4]:
['600091.SH', '600112.SH', '600121.SH']

3、获得某一日停牌的的A股

[5]:
suspend_share = uni.get_suspended_a_share_by_date(date_time)
suspend_share[:3]
[5]:
['002669.SZ', '601989.SH', '300312.SZ']

4、获得一段时间内上市全部A股

[6]:
end_dt = datetime.datetime(2017, 6, 30)
period_a_share = uni.get_a_share_in_period(date_time, end_dt)
period_a_share[:3]
[6]:
['600000.SH', '600004.SH', '600006.SH']

5、获取一段时间内A股有分红送股的的股票信息

[7]:
star_dt = datetime.datetime(2016, 1, 1)
end_dt = datetime.datetime(2016, 7, 1)
dividend_a_share = uni.get_a_share_dividend(star_dt, end_dt)
dividend_a_share[:10]
datetime dividend_date price_allotment ratio_allotment ratio_cash ratio_dividend ticker
0 2017-10-09 20160107 8.19 0.287821 0.000 0.0 601377.SH
1 2017-10-09 20160114 0.00 0.000000 0.086 0.0 600705.SH
2 2017-10-09 20160125 4.24 0.287142 0.000 0.0 601099.SH
3 2017-10-09 20160126 9.87 0.295106 0.000 0.0 002258.SZ
4 2017-10-09 20160201 5.57 0.291411 0.000 0.0 002363.SZ
5 2017-10-09 20160205 9.96 0.283335 0.000 0.0 000797.SZ
6 2017-10-09 20160205 8.34 0.290185 0.000 0.0 300106.SZ
7 2017-10-09 20160225 0.00 0.000000 0.000 2.0 000836.SZ
8 2017-10-09 20160226 0.00 0.000000 0.075 0.0 600016.SH
9 2017-10-09 20160301 0.00 0.000000 0.200 1.0 002099.SZ

6、获取某日指数成分股的权重

[8]:
index_id = '000905.SH'
index_a_share_weight = uni.get_index_compose_weight_by_date(index_id, date_time)
index_a_share_weight[:10]
securityId securityWeight
0 300136.SZ 0.006573
1 000656.SZ 0.006511
2 002460.SZ 0.005899
3 600643.SH 0.005730
4 600201.SH 0.005705
5 600487.SH 0.005680
6 002572.SZ 0.005679
7 600522.SH 0.005535
8 002508.SZ 0.005461
9 002271.SZ 0.004952

7、获取系统支持的指数列表

[9]:
indexes = uni.get_all_indexes()
indexes
[9]:
['000001.SH',
 '000002.SH',
 '000003.SH',
 '000004.SH',
 '000005.SH',
 '000006.SH',
 '000007.SH',
 '000008.SH',
 '000009.SH',
 '000010.SH',
 '000011.SH',
 '000012.SH',
 '000013.SH',
 '000015.SH',
 '000016.SH',
 '000017.SH',
 '000018.SH',
 '000019.SH',
 '000020.SH',
 '000021.SH',
 '000022.SH',
 '000023.SH',
 '000025.SH',
 '000026.SH',
 '000027.SH',
 '000028.SH',
 '000029.SH',
 '000030.SH',
 '000031.SH',
 '000032.SH',
 '000033.SH',
 '000034.SH',
 '000035.SH',
 '000036.SH',
 '000037.SH',
 '000038.SH',
 '000039.SH',
 '000040.SH',
 '000041.SH',
 '000042.SH',
 '000043.SH',
 '000044.SH',
 '000045.SH',
 '000046.SH',
 '000047.SH',
 '000048.SH',
 '000049.SH',
 '000050.SH',
 '000051.SH',
 '000052.SH',
 '000053.SH',
 '000054.SH',
 '000055.SH',
 '000056.SH',
 '000057.SH',
 '000058.SH',
 '000059.SH',
 '000060.SH',
 '000061.SH',
 '000062.SH',
 '000063.SH',
 '000064.SH',
 '000065.SH',
 '000066.SH',
 '000067.SH',
 '000068.SH',
 '000069.SH',
 '000070.SH',
 '000071.SH',
 '000072.SH',
 '000073.SH',
 '000074.SH',
 '000075.SH',
 '000076.SH',
 '000077.SH',
 '000078.SH',
 '000079.SH',
 '000090.SH',
 '000091.SH',
 '000092.SH',
 '000093.SH',
 '000094.SH',
 '000095.SH',
 '000096.SH',
 '000097.SH',
 '000098.SH',
 '000099.SH',
 '000100.SH',
 '000102.SH',
 '000103.SH',
 '000104.SH',
 '000105.SH',
 '000106.SH',
 '000107.SH',
 '000108.SH',
 '000109.SH',
 '000110.SH',
 '000111.SH',
 '000112.SH',
 '000113.SH',
 '000114.SH',
 '000115.SH',
 '000117.SH',
 '000118.SH',
 '000119.SH',
 '000120.SH',
 '000121.SH',
 '000122.SH',
 '000123.SH',
 '000125.SH',
 '000126.SH',
 '000128.SH',
 '000129.SH',
 '000130.SH',
 '000131.SH',
 '000132.SH',
 '000133.SH',
 '000134.SH',
 '000135.SH',
 '000136.SH',
 '000137.SH',
 '000138.SH',
 '000139.SH',
 '000141.SH',
 '000142.SH',
 '000145.SH',
 '000146.SH',
 '000147.SH',
 '000148.SH',
 '000149.SH',
 '000150.SH',
 '000151.SH',
 '000152.SH',
 '000153.SH',
 '000155.SH',
 '000158.SH',
 '000159.SH',
 '000160.SH',
 '000161.SH',
 '000162.SH',
 '000171.SH',
 '000300.SH',
 '000801.SH',
 '000802.SH',
 '000803.SH',
 '000804.SH',
 '000805.SH',
 '000806.SH',
 '000807.SH',
 '000808.SH',
 '000809.SH',
 '000810.SH',
 '000811.SH',
 '000812.SH',
 '000813.SH',
 '000814.SH',
 '000815.SH',
 '000816.SH',
 '000817.SH',
 '000818.SH',
 '000819.SH',
 '000820.SH',
 '000821.SH',
 '000822.SH',
 '000824.SH',
 '000825.SH',
 '000826.SH',
 '000827.SH',
 '000828.SH',
 '000829.SH',
 '000830.SH',
 '000831.SH',
 '000832.SH',
 '000838.SH',
 '000839.SH',
 '000840.SH',
 '000841.SH',
 '000842.SH',
 '000843.SH',
 '000844.SH',
 '000846.SH',
 '000852.SH',
 '000855.SH',
 '000901.SH',
 '000902.SH',
 '000903.SH',
 '000904.SH',
 '000905.SH',
 '000906.SH',
 '000907.SH',
 '000908.SH',
 '000909.SH',
 '000910.SH',
 '000911.SH',
 '000912.SH',
 '000913.SH',
 '000914.SH',
 '000915.SH',
 '000916.SH',
 '000917.SH',
 '000918.SH',
 '000919.SH',
 '000920.SH',
 '000921.SH',
 '000922.SH',
 '000923.SH',
 '000924.SH',
 '000925.SH',
 '000926.SH',
 '000927.SH',
 '000928.SH',
 '000929.SH',
 '000930.SH',
 '000931.SH',
 '000932.SH',
 '000933.SH',
 '000934.SH',
 '000935.SH',
 '000936.SH',
 '000937.SH',
 '000938.SH',
 '000939.SH',
 '000940.SH',
 '000941.SH',
 '000942.SH',
 '000943.SH',
 '000944.SH',
 '000945.SH',
 '000946.SH',
 '000947.SH',
 '000948.SH',
 '000949.SH',
 '000950.SH',
 '000951.SH',
 '000952.SH',
 '000953.SH',
 '000954.SH',
 '000955.SH',
 '000956.SH',
 '000957.SH',
 '000958.SH',
 '000959.SH',
 '000960.SH',
 '000961.SH',
 '000962.SH',
 '000963.SH',
 '000964.SH',
 '000965.SH',
 '000966.SH',
 '000967.SH',
 '000968.SH',
 '000969.SH',
 '000970.SH',
 '000971.SH',
 '000972.SH',
 '000973.SH',
 '000975.SH',
 '000976.SH',
 '000977.SH',
 '000978.SH',
 '000979.SH',
 '000980.SH',
 '000981.SH',
 '000982.SH',
 '000983.SH',
 '000984.SH',
 '000985.SH',
 '000986.SH',
 '000987.SH',
 '000988.SH',
 '000989.SH',
 '000990.SH',
 '000991.SH',
 '000992.SH',
 '000993.SH',
 '000994.SH',
 '000995.SH',
 '000996.SH',
 '000997.SH',
 '000998.SH',
 '399701.SZ',
 '399702.SZ',
 '399703.SZ',
 '399704.SZ',
 '399705.SZ',
 '399706.SZ',
 '399707.SZ',
 '399802.SZ',
 '399803.SZ',
 '399804.SZ',
 '399805.SZ',
 '399806.SZ',
 '399807.SZ',
 '399808.SZ',
 '399809.SZ',
 '399810.SZ',
 '399811.SZ',
 '399812.SZ',
 '399813.SZ',
 '399814.SZ',
 '399817.SZ',
 '399959.SZ',
 '399965.SZ',
 '399966.SZ',
 '399967.SZ',
 '399970.SZ',
 '399971.SZ',
 '399972.SZ',
 '399973.SZ',
 '399974.SZ',
 '399975.SZ',
 '399976.SZ',
 '399983.SZ',
 '399986.SZ',
 '399987.SZ',
 '399989.SZ',
 '399990.SZ',
 '399991.SZ',
 '399992.SZ',
 '399993.SZ',
 '399994.SZ',
 '399995.SZ',
 '399996.SZ',
 '399997.SZ',
 '399998.SZ']

8、获取所有个股的申万行业分类

[10]:
sw_industry = uni.get_sw_industry('20170601')
sw_industry.head()
securityId swIndustryLv1 swIndustryLv2 swIndustryLv3 swIndustrycodeLv1 swIndustrycodeLv2 swIndustrycodeLv3 time
0 600000.SH 申万银行 申万银行 申万银行 SW801780 SW801192 SW851911 20170601
1 600004.SH 申万交通运输 申万机场 申万机场 SW801170 SW801174 SW851751 20170601
2 600006.SH 申万汽车 申万汽车整车 申万商用载货车 SW801880 SW801094 SW850912 20170601
3 600007.SH 申万房地产 申万房地产开发 申万房地产开发 SW801180 SW801181 SW851811 20170601
4 600008.SH 申万公用事业 申万水务 申万水务 SW801160 SW801164 SW851621 20170601

8.1 所有申万1级行业分类

[11]:
sw_industry['swIndustryLv1'].unique()
[11]:
array(['申万银行', '申万交通运输', '申万汽车', '申万房地产', '申万公用事业', '申万钢铁', '申万化工',
    '申万非银金融', '申万机械设备', '申万传媒', '申万国防军工', '申万建筑装饰', '申万通信', '申万综合',
    '申万休闲服务', '申万医药生物', '申万商业贸易', '申万食品饮料', '申万家用电器', '申万轻工制造',
    '申万纺织服装', '申万电子', '申万电气设备', '申万农林牧渔', '申万计算机', '申万有色金属', '申万采掘',
    '申万建筑材料'], dtype=object)

8.2 申万2级行业分类

[12]:
sw_industry['swIndustryLv2'].unique()
[12]:
array(['申万银行', '申万机场', '申万汽车整车', '申万房地产开发', '申万水务', '申万钢铁', '申万电力',
    '申万高速公路', '申万港口', '申万航运', '申万石油化工', '申万航空运输', '申万证券', '申万专用设备',
    '申万文化传媒', '申万航空装备', '申万基础建设', '申万通信运营', '申万综合', '申万景点', '申万医疗器械',
    '申万医药商业', '申万物流', '申万贸易', '申万饮料制造', '申万视听器材', '申万化学制药', '申万化学纤维',
    '申万园区开发', '申万造纸', '申万纺织制造', '申万光学光电子', '申万船舶制造', '申万食品加工', '申万其他电子',
    '申万化学原料', '申万包装印刷', '申万化学制品', '申万生物制品', '申万汽车零部件', '申万中药', '申万家用轻工',
    '申万高低压设备', '申万渔业', '申万其他交运设备', '申万计算机设备', '申万通信设备', '申万服装家纺',
    '申万种植业', '申万稀有金属', '申万金属非金属新材料', '申万航天装备', '申万煤炭开采', '申万专业零售',
    '申万铁路运输', '申万农产品加工', '申万旅游综合', '申万工业金属', '申万塑料', '申万其他建材', '申万电源设备',
    '申万金属制品', '申万房屋建设', '申万半导体', '申万通用机械', '申万橡胶', '申万元件', '申万地面兵装',
    '申万林业', '申万其他采掘', '申万动物保健', '申万装修装饰', '申万环保工程及服务', '申万专业工程', '申万酒店',
    '申万运输设备', '申万电气自动化设备', '申万计算机应用', '申万一般零售', '申万保险', '申万玻璃制造',
    '申万汽车服务', '申万黄金', '申万农业综合', '申万水泥制造', '申万燃气', '申万白色家电', '申万营销传播',
    '申万商业物业经营', '申万饲料', '申万公交', '申万电机', '申万采掘服务', '申万园林工程', '申万多元金融',
    '申万互联网传媒', '申万畜禽养殖', '申万医疗服务', '申万石油开采', '申万电子制造', '申万仪器仪表',
    '申万其他轻工制造', '申万餐饮'], dtype=object)

8.3 申万3级行业分类

[13]:
sw_industry['swIndustryLv3'].unique()
[13]:
array(['申万银行', '申万机场', '申万商用载货车', '申万房地产开发', '申万水务', '申万普钢', '申万火电',
    '申万高速公路', '申万港口', '申万航运', '申万石油加工', '申万航空运输', '申万证券', '申万工程机械',
    '申万有线电视网络', '申万航空装备', '申万路桥施工', '申万通信运营', '申万综合', '申万自然景点',
    '申万医疗器械', '申万医药商业', '申万物流', '申万贸易', '申万黄酒', '申万彩电', '申万化学制剂',
    '申万维纶', '申万园区开发', '申万商用载客车', '申万水利工程', '申万造纸', '申万其他纺织', '申万光学元件',
    '申万船舶制造', '申万食品综合', '申万其他电子', '申万氯碱', '申万包装印刷', '申万磷化工及磷酸盐',
    '申万生物制品', '申万汽车零部件', '申万葡萄酒', '申万中药', '申万珠宝首饰', '申万影视动漫', '申万高压设备',
    '申万啤酒', '申万氮肥', '申万海洋捕捞', '申万其他交运设备', '申万计算机设备', '申万水电', '申万乘用车',
    '申万通信传输设备', '申万其他服装', '申万其他种植业', '申万线缆部件及其他', '申万稀土', '申万中压设备',
    '申万金属新材料', '申万特钢', '申万航天装备', '申万煤炭开采', '申万专业连锁', '申万铁路运输', '申万粮油加工',
    '申万终端设备', '申万其他家用轻工', '申万旅游综合', '申万铜', '申万改性塑料', '申万其他建材',
    '申万其他塑料制品', '申万光伏设备', '申万棉纺', '申万其他文化传媒', '申万氟化工及制冷剂', '申万新能源发电',
    '申万金属制品', '申万热电', '申万重型机械', '申万房屋建设', '申万集成电路', '申万磨具磨料', '申万玻纤',
    '申万男装', '申万焦炭加工', '申万轮胎', '申万印制电路板', '申万地面兵装', '申万调味发酵品', '申万林业',
    '申万其他农产品加工', '申万其他采掘', '申万动物保健', '申万白酒', '申万火电设备', '申万显示器件',
    '申万非金属新材料', '申万装修装饰', '申万化学原料药', '申万环保工程及服务', '申万内燃机', '申万铝',
    '申万毛纺', '申万其他化学制品', '申万平面媒体', '申万聚氨酯', '申万丝绸', '申万被动元件', '申万其他酒类',
    '申万机床工具', '申万化学工程', '申万日用化学产品', '申万果蔬加工', '申万水产养殖', '申万酒店', '申万LED',
    '申万铁路设备', '申万电网自动化', '申万IT服务', '申万百货', '申万通信配套服务', '申万风电设备', '申万保险',
    '申万玻璃制造', '申万汽车服务', '申万软饮料', '申万纺织服装设备', '申万黄金', '申万农业综合', '申万水泥制造',
    '申万多业态零售', '申万无机盐', '申万磁性材料', '申万铅锌', '申万燃气', '申万冰箱', '申万家具',
    '申万其它专用机械', '申万纺织化学用品', '申万种子生产', '申万分立器件', '申万超市', '申万印染',
    '申万机械基础件', '申万营销服务', '申万石油贸易', '申万环保设备', '申万农药', '申万储能设备', '申万纯碱',
    '申万专业市场', '申万乳品', '申万饲料', '申万软件开发', '申万其他稀有小金属', '申万低压设备', '申万磷肥',
    '申万其它电源设备', '申万钢结构', '申万制冷空调设备', '申万涤纶', '申万铁路建设', '申万其他基础建设',
    '申万钨', '申万冶金矿采化工设备', '申万公交', '申万电机', '申万油气钻采服务', '申万人工景点', '申万粮食种植',
    '申万园林工程', '申万家电零部件', '申万多元金融', '申万移动通讯增值服务', '申万畜禽养殖', '申万医疗服务',
    '申万石油开采', '申万其他互联网服务', '申万其他纤维', '申万城轨建设', '申万一般物业经营', '申万楼宇设备',
    '申万空调', '申万印刷包装机械', '申万综合电力设备商', '申万粘胶', '申万国际工程承包', '申万洗衣机',
    '申万民爆用品', '申万农用机械', '申万计量仪表', '申万其他专业工程', '申万电子零部件制造', '申万其它通用机械',
    '申万互联网信息服务', '申万鞋帽', '申万工控自动化', '申万其他橡胶制品', '申万小家电', '申万文娱用品',
    '申万女装', '申万休闲服装', '申万仪器仪表', '申万管材', '申万涂料油漆油墨制造', '申万其他轻工制造',
    '申万其他化学原料', '申万其他采掘服务', '申万餐饮', '申万电子系统组装', '申万燃机发电', '申万氨纶',
    '申万半导体材料', '申万钾肥', '申万其它视听器材', '申万肉制品', '申万复合肥', '申万辅料', '申万耐火材料',
    '申万炭黑', '申万家纺', '申万合成革', '申万锂'], dtype=object)

9、获取因子值

[14]:
help(uni.get_period_factor_data)
Help on method get_period_factor_data in module data_provider.datafeed.universe:

get_period_factor_data(factor_name, begin_day, end_day=None, is_public=True) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取一段时间的因子值

  Args:
    begin_day: 开始日期.str类型, int或datetime.datetime,
      如20170508, "201701014", datetime.datetime(2017, 6, 5)
    end_day: 截止日期, 默认None,则取begin_day, str, int或datetime.datetime
    factor_name: 因子名称, str
    is_public: 是否是公共因子,默认是

  Returns:
    pandas.DataFrame 类型, columns: [tdate, security_code, factor_value]

[15]:
uni.get_period_factor_data('dailyReturn', begin_day=20171201, end_day=20171208)[:10]
tdate security_code factor_value
index
2017-12-01 20171201 000001.SZ -0.028401
2017-12-01 20171201 000002.SZ -0.015695
2017-12-01 20171201 000004.SZ 0.025039
2017-12-01 20171201 000005.SZ 0.004762
2017-12-01 20171201 000006.SZ 0.000000
2017-12-01 20171201 000007.SZ 0.000000
2017-12-01 20171201 000008.SZ 0.012972
2017-12-01 20171201 000009.SZ -0.002632
2017-12-01 20171201 000010.SZ 0.015595
2017-12-01 20171201 000011.SZ -0.004075

10、获取股票市值

[16]:
help(uni.get_market_value)
Help on method get_market_value in module data_provider.datafeed.universe:

get_market_value(begin_day, end_day, is_float=False) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取市值

  Args:
    begin_day: 开始日期.str, datetime, int,
          如"201701014", 20170808, datetime.datetime(2017, 5, 8)
    end_day: 截止日期
    is_float: 是否是流通市值, 默认取总市值。如果为True, 取流通市值
  Returns:
    pandas.DataFrame类型, 包含散列:ticker, date_time, market_value

[17]:
uni.get_market_value(begin_day=20171201, end_day=20171208, is_float=True)[:10]
float_market_value date_time ticker
0 2.199339e+07 20171201 000001.SZ
1 2.983626e+07 20171201 000002.SZ
2 5.203493e+04 20171201 000003.SZ
3 2.173649e+05 20171201 000004.SZ
4 4.014159e+05 20171201 000005.SZ
5 1.324992e+06 20171201 000006.SZ
6 5.147074e+05 20171201 000007.SZ
7 1.708297e+06 20171201 000008.SZ
8 1.607028e+06 20171201 000009.SZ
9 2.720514e+05 20171201 000010.SZ

11、获取涨跌停信息

[18]:
help(uni.get_limit_up_down)
Help on method get_limit_up_down in module data_provider.datafeed.universe:

get_limit_up_down(begin_date, end_date) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取一段时间内的股票涨跌停的信息
  :param begin_date: python datetime 类型
  :param end_date: python datetime 类型
  :return:

[19]:
uni.get_limit_up_down(begin_date=20171201, end_date=20171208)[:10]
isdt isdt2 iszt iszt2 stockcode time
0 0 0 1 0 000677.SZ 2017-12-01
1 0 0 1 0 000681.SZ 2017-12-01
2 0 0 1 0 000916.SZ 2017-12-01
3 1 1 0 0 000953.SZ 2017-12-01
4 0 0 1 0 000982.SZ 2017-12-01
5 0 0 1 0 002070.SZ 2017-12-01
6 0 0 1 0 002129.SZ 2017-12-01
7 0 0 1 0 002194.SZ 2017-12-01
8 0 0 1 0 002214.SZ 2017-12-01
9 0 0 1 0 002336.SZ 2017-12-01

12、获取换手率信息

[20]:
help(uni.get_turnover_rate)
Help on method get_turnover_rate in module data_provider.datafeed.universe:

get_turnover_rate(begin_day, end_day) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取换手率

  Args:
    begin_day: 开始日期.str类型, 如"201701014"
    end_day: 截止日期

  Returns:
    pandas.DataFrame类型, 包含散列:ticker, date_time, turnover_rate

[21]:
uni.get_turnover_rate(begin_day=20171201, end_day=20171208)[:10]
turnover_rate date_time ticker
0 1.055050 20171201 000001.SZ
1 0.574136 20171201 000002.SZ
2 0.000000 20171201 000003.SZ
3 2.665093 20171201 000004.SZ
4 0.248664 20171201 000005.SZ
5 0.000000 20171201 000006.SZ
6 0.000000 20171201 000007.SZ
7 0.286068 20171201 000008.SZ
8 0.431557 20171201 000009.SZ
9 1.295662 20171201 000010.SZ

13、获取股本信息

[22]:
help(uni.get_stock_share_by_date)
Help on method get_stock_share_by_date in module data_provider.datafeed.universe:

get_stock_share_by_date(dateTime) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获得某一日股本信息

  Args:
    dateTime: 含义:日期; 类型:python datetime, str, int

  Returns:
    DataFrame of stock share info, including columns of
    'ticker', 'datetime', 'AShare',
    'totall_share' and 'negotiable_AShare'

[23]:
uni.get_stock_share_by_date(dateTime=20180306)[:10]
ticker datetime totall_share AShare negotiable_AShare
0 000001.SZ 2017-12-31 1.717041e+10 1.717041e+10 1.691798e+10
1 000002.SZ 2017-12-31 1.103915e+10 9.724197e+09 9.715170e+09
2 000003.SZ 2004-01-16 3.334336e+08 2.591968e+08 1.920108e+08
3 000004.SZ 2018-02-07 8.397668e+07 8.397668e+07 8.301318e+07
4 000005.SZ 2017-01-03 1.058537e+09 1.058537e+09 9.512225e+08
5 000006.SZ 2017-12-31 1.349995e+09 1.349995e+09 1.348267e+09
6 000007.SZ 2017-05-22 3.464480e+08 3.464480e+08 3.089480e+08
7 000008.SZ 2018-02-28 2.818330e+09 2.818330e+09 2.639098e+09
8 000009.SZ 2017-12-31 2.149345e+09 2.149345e+09 2.119864e+09
9 000010.SZ 2017-02-07 8.198547e+08 8.198547e+08 5.221715e+08

14、获取前复权因子

[24]:
help(uni.get_period_qfq_factors)
Help on method get_period_qfq_factors in module data_provider.datafeed.universe:

get_period_qfq_factors(begin_day, end_day, tickers=None) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取一段时间的前复权因子值

  Args:
    begin_day: 开始日期.str类型, int或datetime.datetime,
      如20170508, "201701014", datetime.datetime(2017, 6, 5)
    end_day: 截止日期, str, int或datetime.datetime
    tickers: list of ticker, 默认None, 则取时间段内所有股票

  Returns:
    pandas.DataFrame 类型, columns: [datetime, ticker, forwward_factor]

[25]:
uni.get_period_qfq_factors(begin_day=20170518, end_day=20170608)[:10]
datetime qfq_factor ticker
0 2017-05-18 0.966323 000001.SZ
1 2017-05-19 0.966168 000001.SZ
2 2017-05-22 0.966129 000001.SZ
3 2017-05-23 0.966553 000001.SZ
4 2017-05-24 0.966629 000001.SZ
5 2017-05-25 0.967692 000001.SZ
6 2017-05-26 0.967692 000001.SZ
7 2017-05-31 0.968043 000001.SZ
8 2017-06-01 0.968009 000001.SZ
9 2017-06-02 0.967939 000001.SZ

15、获取上市日信息

[26]:
help(uni.get_all_ipo_info)
Help on method get_all_ipo_info in module data_provider.datafeed.universe:

get_all_ipo_info() method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取所有股票IPO信息
  :return:

[27]:
uni.get_all_ipo_info()[:10]
delist_date ipo_date name ticker
0 99999999.0 19991110 浦发银行 600000.SH
1 20091229.0 19980122 邯郸钢铁 600001.SH
2 20060424.0 19980408 齐鲁石化 600002.SH
3 20100226.0 19990810 ST东北高 600003.SH
4 99999999.0 20030428 白云机场 600004.SH
5 20170214.0 19990803 武钢股份 600005.SH
6 99999999.0 19990727 东风汽车 600006.SH
7 99999999.0 19990312 中国国贸 600007.SH
8 99999999.0 20000427 首创股份 600008.SH
9 99999999.0 19980218 上海机场 600009.SH

16、获取风险暴露

[28]:
help(uni.get_exposure)
Help on method get_exposure in module data_provider.datafeed.universe:

get_exposure(day) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取风险暴露
  Args:
    day: 开始日期.str类型, int或datetime.datetime
  Retruns:
    pandas.DataFrame

[29]:
uni.get_exposure(date_time).head()
Beta Size Momentum ResidualVolatility NLSize Value Liquidity EarningsYield Growth Leverage SW801730 SW801740 SW801750 SW801760 SW801770 SW801780 SW801790 SW801880 SW801890 country
ticker
600097.SH -1.232222 -1.060490 0.014758 0.301174 0.888300 -0.659659 -0.112505 1.145909 -1.250743 0.268749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
600108.SH -0.289225 -0.080569 -0.927280 -1.220146 -0.851756 1.222665 -0.679438 -0.342991 -1.216974 0.335309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
600127.SH 0.106713 -1.074752 -0.132965 -0.656834 0.926463 -0.683098 -0.845106 -1.384410 0.353087 -0.093629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
600189.SH 0.083742 -1.334371 -0.872146 -0.333578 1.684468 0.695511 -1.652626 -0.572593 -1.530222 1.565576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
600191.SH -0.128906 -0.854737 -0.953667 0.329592 0.378341 0.965913 -0.045197 -1.231617 -1.743789 -0.799903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

17、获取因子收益

[30]:
help(uni.get_factor_return)
Help on method get_factor_return in module data_provider.datafeed.universe:

get_factor_return(day) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取因子收益
  :param day: 开始日期.str类型, int或datetime.datetime
  :return:

[31]:
uni.get_factor_return(date_time)
factor_return
factor
Beta 0.247850
Size -0.181273
Momentum -0.308781
ResidualVolatility 0.215140
NLSize -0.038747
Value -0.031932
Liquidity -0.170247
EarningsYield -0.038983
Growth 0.103162
Leverage -0.050070
SW801010 -0.200052
SW801020 -0.011624
SW801030 -0.005902
SW801040 0.326200
SW801050 0.316620
SW801080 -0.476373
SW801110 -1.111126
SW801120 0.045389
SW801130 -0.322656
SW801140 -0.196008
SW801150 -0.456757
SW801160 -0.427975
SW801170 -0.049621
SW801180 -0.884499
SW801200 0.183807
SW801210 -0.108098
SW801230 -0.107197
SW801710 -0.033480
SW801720 -0.347687
SW801730 -0.165069
SW801740 0.684752
SW801750 -0.947745
SW801760 -0.912303
SW801770 -0.170048
SW801780 1.178600
SW801790 0.037599
SW801880 0.205049
SW801890 0.001888
country 0.373919

18、获取特质因子收益

[32]:
help(uni.get_specific_factor_return)
Help on method get_specific_factor_return in module data_provider.datafeed.universe:

get_specific_factor_return(day) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取特质因子收益
  :param day: 开始日期.str类型, int或datetime.datetime
  :return:

[33]:
uni.get_specific_factor_return(date_time).head()
[33]:
ticker
000001.SZ  -0.229239
000002.SZ  -1.039067
000004.SZ  -0.063860
000005.SZ  -1.023790
000006.SZ  -0.935557
Name: specific_return, dtype: float64

19、获取特质风险

[34]:
help(uni.get_srisk)
Help on method get_srisk in module data_provider.datafeed.universe:

get_srisk(day) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取特质风险
  :param day: 开始日期.str类型, int或datetime.datetime
  :return:

[35]:
uni.get_srisk(date_time).head()
[35]:
ticker
000001.SZ  0.288600
000002.SZ  4.192499
000004.SZ  2.995252
000005.SZ  2.062170
000006.SZ  4.006724
Name: srisk, dtype: float64

20、获取协方差矩阵

[36]:
help(uni.get_covariance)
Help on method get_covariance in module data_provider.datafeed.universe:

get_covariance(day) method of data_provider.datafeed.universe.Universe instance
  获取协方差矩阵
  :param day:
  :return:

[37]:
uni.get_covariance(date_time).head()
Beta Size Momentum ResidualVolatility NLSize Value Liquidity EarningsYield Growth Leverage SW801730 SW801740 SW801750 SW801760 SW801770 SW801780 SW801790 SW801880 SW801890 country
Beta 0.049512 0.025217 0.006187 -0.013167 0.012594 0.009478 0.008717 0.010254 0.009241 0.008648 -0.018415 -0.049263 -0.020287 -0.012577 -0.021973 0.058847 0.045135 -0.007285 -0.010654 0.032849
Size 0.025217 0.107107 0.024414 -0.014580 0.025546 0.023108 0.019076 0.030737 0.022865 0.020195 -0.021089 -0.083405 -0.034295 -0.026829 -0.035465 0.098658 0.078447 -0.011059 -0.008702 -0.259096
Momentum 0.006187 0.024414 0.046329 -0.002708 0.015874 0.011222 0.015186 0.014867 0.016164 0.006948 -0.003991 -0.034555 0.009621 0.008139 -0.001706 0.069330 0.037486 -0.011223 -0.006925 -0.095304
ResidualVolatility -0.013167 -0.014580 -0.002708 0.125513 0.010949 0.007789 0.012686 0.006159 0.011578 0.000137 -0.006403 -0.027125 0.027015 0.000339 -0.000005 0.091510 0.048322 -0.012513 -0.008119 0.190512
NLSize 0.012594 0.025546 0.015874 0.010949 0.027684 0.014852 0.015867 0.017665 0.015466 0.012005 -0.011412 -0.050531 -0.006668 -0.007941 -0.008300 0.090192 0.046971 -0.009627 -0.010387 -0.088501